gal

Humán feladatok


Humán feladatok:

A Társaság kötelezettségébe tartozó, az egykori szén- és uránbányászatban dolgozó egészségkárosodott munkavállalók járadékfizetési és kártérítési ügyeinek intézése.

Igazolás kiállítása a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásához a jogutód nélkül megszűnt integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat volt munkavállalói részére.

Az egykori állami szénbányák javára bejegyzett ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom feloldásához szükséges megbízás kiadása.

A munkaviszony igazolások szolgáltatása az egykori állami szénbányászati dolgozók részére.

Humán szolgáltatások:

A humán feladatok körébe tartozó ügyekben társaságunk Mecseki fióktelepén és a székhelyén lehet érdeklődni telefonon vagy írásban.

Az egészségkárosodott munkavállalók vagy azok hozzátartozója kérelme mellé csatolandó az igényt alátámasztó dokumentumok másolata

A károsultak kötelesek bármely adatukban ( pld. személyes adatok, jövedelmi viszonyok stb.) bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni társaságunknak

A károsultak jogosultak a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. döntése ellen annak kézhezvételét követő 3 éven belül igényüket a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt érvényesíteni. ( 7623 Pécs, Rákóczi út 34.)

Nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásához kapcsolódó igazolás kiállítása a 145/1992. (XI. 4.) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján történik.

A szénjárandóságot minden év májusában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság fizeti.

Az igazolás kiállításához az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

Ha saját jogon kéri az igazolást:

nyugdíjazást igazoló határozat másolata

utolsó munkahelyt igazoló dokumentum másolat

bányászati munkaviszonyt igazoló dokumentum másolat

Ha hozzátartozói (özvegyi) jogon kéri az igazolást:

néhai házastárs nyugdíjazását igazoló határozat másolata

néhai házastárs bányászati munkaviszonyt igazoló dokumentum másolat

néhai házastárs nyugdíjazás előtti utolsó munkahelyét igazoló dokumentum másolat

az igénylő özvegyi nyugdíjazását igazoló határozat másolata

- Az egykori állami szénbányák javára bejegyzett ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom feloldásához az alábbi dokumentumok és adatok szükségesek:

a terhelt ingatlan tulajdoni lap másolata

a munkáltatói kölcsönben vagy vissza nem térítendő munkáltatói támogatásban részesült munkavállaló neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme.


- Az egykori állami szénbányászati munkavállalók munkaviszony igazolásának kiadásához szükséges adatok:

munkavállaló neve (a munkaviszony fennállása alatt használt név is, amennyiben eltér egymástól), törzsszáma, anyja neve, születési helye és ideje, munkaviszony időtartama, TAJ száma, munkahely megnevezése.