gal

Rólunk

A társaság (cég) neve: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
Postai címe: 1536 Bp., Pf. 312

Fióktelepek:

2510 Dorog, Béla király utca 2.
7673 Kõvágószõlõs, Akna utca 2.

A társasági szerzõdés kelte:2005. január 17.
A társaság mûködésének kezdõ idõpontja: 2005. január 17.

Cégbejegyzés száma: Cg. 01-09-908199

Törvényes felügyeleti szerve: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján. A Társaság tevékenységének finanszírozását az Energiaügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fő u. 44-50.) biztosítja a központi költségvetésből származó támogatás útján.

A társaság kiemelten közhasznú szervezet.

A Társaság célja a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.) a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, valamint az állami tulajdonú szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban való közreműködés

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja és a 3. § (2) bekezdésének d) pontja állami szervezetek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.

A Társaság államigazgatási felügyeletét a Innovációs és Technológiai Minisztérium,

a Társaság feletti adóellenõrzést a közhasznú szervezetek feletti adóellenõrzést a székhelye szerint illetékes állami adóhatóság látja el,

a költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami Számvevõszék,

a Társaság törvényességi felügyeletét közhasznú mûködés tekintetében az ügyészség látja el.

Cégjegyzésre jogosultak és a cégjegyzés módja:

Czémán Miklós ügyvezető, önálló
Tós Tibor Szénbányászati üzletágvezető, együttes
Fehér Klára Gazdasági vezető, együttes
Horváth Gyula CH üzletágvezető, együttes.
Lovász György Beszerzési vezető, együttes.
Póczak Anikó Humán vezető, együttes.

A társaság törvényes képviseletét a társaság ügyvezetõje látja el.

A Társaság mûködésének idõtartama, megszûnése

A Társaság határozatlan idõre jött létre.
Elsõ üzleti éve 2005. január 17. napján kezdõdött és 2005. december 31. napján zárul.
A továbbiakban az üzleti évek minden év január 1. napján kezdõdnek és december 31. napján záródnak.

A BVH Kft bemutatásaA Társaság tevékenységei végzése során az alábbi hatóságokkal tart fent kapcsolatot:


- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Bányászati osztályai (bányafelügyeletek)

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Talajvédelmi osztályai

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai

- Illetékes Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Földhivatali osztályai

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai

- Országos Atomenergia Hivatal