gal

Rólunk

A társaság (cég) neve: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
Postai címe: 1536 Bp., Pf. 312

Fióktelepek:

2510 Dorog, Béla király utca 2.
7673 Kõvágószõlõs, Akna utca 2.

A társasági szerzõdés kelte:2005. január 17.
A társaság mûködésének kezdõ idõpontja: 2005. január 17.

Cégbejegyzés száma: Cg. 01-09-908199

Törvényes felügyeleti szerve: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján. A Társaság tevékenységének finanszírozását az Energiaügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fő u. 44-50.) biztosítja a központi költségvetésből származó támogatás útján.

A társaság kiemelten közhasznú szervezet.

A Társaság célja a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.) a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, valamint az állami tulajdonú szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban való közreműködés

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja és a 3. § (2) bekezdésének d) pontja állami szervezetek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.

A Társaság államigazgatási felügyeletét a Innovációs és Technológiai Minisztérium,

a Társaság feletti adóellenõrzést a közhasznú szervezetek feletti adóellenõrzést a székhelye szerint illetékes állami adóhatóság látja el,

a költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami Számvevõszék,

a Társaság törvényességi felügyeletét közhasznú mûködés tekintetében az ügyészség látja el.

Cégjegyzésre jogosultak és a cégjegyzés módja:

Czémán Miklós ügyvezető, önálló
Huszár Attila Szénbányászati üzletágvezető, együttes
Magyari Marietta Gazdasági vezető, együttes
Horváth Gyula CH üzletágvezető, együttes.
Lovász György Beszerzési vezető, együttes.
Póczak Anikó Humán vezető, együttes.
Németh Gábor Uránércbányászati üzletágvezető, együttes.

A társaság törvényes képviseletét a társaság ügyvezetõje látja el.

A Társaság mûködésének idõtartama, megszûnése

A Társaság határozatlan idõre jött létre.
Elsõ üzleti éve 2005. január 17. napján kezdõdött és 2005. december 31. napján zárul.
A továbbiakban az üzleti évek minden év január 1. napján kezdõdnek és december 31. napján záródnak.

A BVH Kft bemutatásaA Társaság tevékenységei végzése során az alábbi hatóságokkal tart fent kapcsolatot:


- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Bányászati osztályai (bányafelügyeletek)

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Talajvédelmi osztályai

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai

- Illetékes Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Földhivatali osztályai

- Illetékes Vármegyei Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai

- Országos Atomenergia Hivatal