A társaság (cég) neve: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
Postai címe: 1536 Bp., Pf. 312

Fióktelepek:

A társasági szerződés kelte:2005. január 17.

A társaság működésének kezdő időpontja: 2005. január 17.

Cégbejegyzés száma: Cg. 01-09-908199

Törvényes felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

 

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján.
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő u. 44-50.).

A társaság kiemelten közhasznú szervezet.

- A Társaság célja a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.) a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, valamint az állami tulajdonú szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban való közreműködés

- A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai , valamint

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja és a 3. § (2) bekezdésének d) pontja állami szervezetek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §- ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.

A Társaság államigazgatási felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

a Társaság feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a székhelye szerint illetékes állami adóhatóság látja el,

a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését  az Állami Számvevőszék,

a Társaság törvényességi felügyeletét közhasznú működés tekintetében az ügyészség látja el.

Cégjegyzésre a következő személy jogosult, aki egyben a társaság képviselője:

Czémán Miklós ügyvezető

A társaság törvényes képviseletét a társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra.

A Társaság működésének időtartama, megszűnése

 

A Társaság határozatlan időre jött létre.

Első üzleti éve 2005. január 17. napján kezdődött és 2005. december 31. napján zárul.

A továbbiakban az üzleti évek minden év január 1. napján kezdődnek és december 31. napján záródnak.


A BVH Kft bemutatása